bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Alkion Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Alkion Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

209лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

22 резервации наскоро
160лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Само настаняване

19 резервации наскоро
228лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Само настаняване

17 резервации наскоро
278лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

20 резервации наскоро

На разположение на гостите на хотел Alkion е красив двор (15 декара) с прекрасна гледка към морето. Ако обичате спокойствието, релакса и тихите нощи, Криопиги е вашата идеална дестинация.

Местоположение на Alkion Hotel, Халкидики

Криопиги се намира на 80 км от летището в Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Alkion Hotel

Удобствата на хотел Alkion включват:

- Плувен басейн (с отделение за децата)
- Бар на басейна за леки напитки и закуски
- Зала за игри
- Детска площадка
- Паркинг

Хотелът е отворен от Май до Октомври.
Политика на настаняване:
• Настаняване в 12:00 ч
• Напускане в 12:00 ч

Стаи и настаняване в Alkion Hotel

Комплексът разполага с 50 студиа / двойни стаи и 9 апартамента (два от които с джакузи). Удобствата във всички помещения включват: сателитна телевизия, телефон, хладилник, климатик, сешоар, сейф, балкон с прекрасен изглед към морето или басейна.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

683лв
581лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
163лв
123лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-25%
213лв
160лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-25%
539лв
458лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
374лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
489лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
746лв
634лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
870лв
740лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
755лв
642лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
445лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
527лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1079лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1284лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
534лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
698лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
166лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
117лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
971лв
825лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
-15%
1119лв
951лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
869лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
738лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
542лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
641лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
279лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
214лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
994лв
845лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
863лв
733лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
835лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
983лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
640лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
755лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
481лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
628лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
559лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
427лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
1243лв
1056лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1079лв
917лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
-15%
933лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
1097лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
160лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
209лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
583лв
437лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
468лв
351лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
-25%
419лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
320лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
354лв
266лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-25%
272лв
204лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-25%
469лв
351лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-25%
697лв
522лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
284лв
213лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
370лв
277лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-25%
565лв
424лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
-25%
218лв
163лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-25%
663лв
497лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
-25%
811лв
608лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-25%
925лв
693лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
760лв
570лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-25%
163лв
123лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-25%
213лв
160лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
347лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
413лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
250лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
299лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2128лв
2048лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
-4%
2588лв
2491лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-4%
527лв
395лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
445лв
334лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-25%
976лв
830лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-15%
1181лв
1004лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
390лв
332лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
456лв
388лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1541лв
1310лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1294лв
1100лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
-15%
293лв
220лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-25%
342лв
257лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-25%
647лв
550лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
795лв
676лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
1366лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1654лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
107лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
140лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1366лв
1161лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
1711лв
1455лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1038лв
882лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
1202лв
1022лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
586лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
684лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
760лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
965лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
633лв
475лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-25%
436лв
327лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-25%
683лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
798лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
570лв
485лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
488лв
415лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
1159лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
913лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
2008лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1720лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
931лв
851лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-9%
1046лв
956лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-9%
2207лв
2018лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-9%
1862лв
1702лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-9%
1366лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
1654лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
570лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
488лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
1302лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
1631лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
380лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
462лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
390лв
342лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-13%
456лв
399лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-13%
2090лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1720лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
1892лв
1608лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1596лв
1357лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
1330лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
1576лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1366лв
1161лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
1654лв
1406лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1254лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1074лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
488лв
415лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-15%
570лв
485лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-15%
746лв
634лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
931лв
791лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-15%
1103лв
938лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2660лв
2261лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-15%
3235лв
2750лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
866лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
1088лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
887лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
641лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
163лв
123лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-25%
213лв
160лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
460лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
657лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
424лв
318лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-25%
539лв
405лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-25%
683лв
571лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
-16%
798лв
667лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-16%
489лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
390лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
1171лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
1418лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
390лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
586лв
498лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
733лв
623лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
489лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
798лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
683лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
769лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
999лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2897лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
3702лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1202лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1715лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1243лв
1056лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
996лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
1428лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
996лв
847лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
-15%
637лв
541лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-15%
735лв
625лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1284лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1079лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1798лв
1528лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1510лв
1284лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-15%
370лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
304лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
870лв
740лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
755лв
642лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
1061лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
864лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
914лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1111лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1323лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
1611лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1892лв
1608лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1596лв
1357лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
2508лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2064лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
570лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
488лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
946лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
798лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1171лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
1418лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1330лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
1576лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1721лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
2050лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
798лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
683лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
2049лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1720лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
1665лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
1993лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1481лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1193лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
423лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
505лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1935лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1606лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
1294лв
1100лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-15%
1639лв
1393лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1158лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
912лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
496лв
372лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
381лв
286лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
-25%
633лв
475лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
436лв
327лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-25%
388лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
273лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
213лв
160лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
163лв
123лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-25%
511лв
383лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-25%
626лв
469лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-25%
797лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1125лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
488лв
366лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-25%
570лв
428лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-25%
107лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
945лв
851лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
781лв
703лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-10%
140лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
342лв
291лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-15%
1890лв
1607лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1562лв
1327лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
342лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
293лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
1596лв
1357лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1366лв
1161лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
-15%
586лв
498лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
684лв
582лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1711лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1366лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
733лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
586лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
293лв
249лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
342лв
291лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1171лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1181лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
488лв
415лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-15%
1418лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
570лв
485лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
976лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
694лв
590лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
488лв
415лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
-15%
1623лв
1380лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
2017лв
1715лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
596лв
506лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-15%
570лв
485лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
586лв
498лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
709лв
602лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
518лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
682лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1855лв
1577лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1510лв
1284лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
2589лв
2200лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-15%
1541лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3180лв
2703лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1294лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
2054лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1726лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
755лв
642лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
870лв
740лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
456лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
580лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1541лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1294лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
1063лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1110лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
866лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
913лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
216лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
273лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2106лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1761лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
1236лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1039лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
3468лв
3137лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1377лв
18-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
1640лв
18-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2926лв
2647лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
-10%
1171лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
1418лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3096лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
3688лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1171лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
570лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
488лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1368лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1892лв
1608лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
1596лв
1357лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
2207лв
1876лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1103лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1842лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1596лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
931лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
1862лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
665лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
747лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2149лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2207лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
931лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1862лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1046лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1757лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
2126лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1862лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
2149лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
6305лв
9-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
5320лв
9-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
1596лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
1842лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
683лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
798лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1171лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
1418лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1345лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
1674лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
825лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
989лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
738лв
627лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
615лв
522лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
484лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
402лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
1731лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1443лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
887лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
641лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
374лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
489лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
107лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
140лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
739лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
534лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
239лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
156лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
596лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
390лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
854лв
640лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
706лв
529лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-25%
370лв
277лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
304лв
228лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-25%
542лв
407лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
-25%
641лв
481лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
320лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
798лв
656лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-18%
419лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
683лв
561лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-18%
456лв
342лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
390лв
293лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-25%
342лв
285лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-17%
293лв
244лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-17%
1757лв
1532лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-13%
1654лв
1453лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-12%
1952лв
1698лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-13%
2200лв
1919лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-13%
1366лв
1200лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-12%
2445лв
2127лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-13%
1562лв
1386лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-11%
1956лв
1736лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-11%
586лв
512лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
-13%
976лв
859лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-12%
684лв
599лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-13%
1222лв
1076лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-12%
489лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
374лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
489лв
416лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
390лв
332лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
390лв
332лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-15%
456лв
388лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
320лв
18-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
1824лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1562лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
444лв
18-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1711лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1366лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
1418лв
1205лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1171лв
995лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
-15%
976лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
978лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1140лв
969лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
976лв
830лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
-15%
781лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
1366лв
1161лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
1181лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
214лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
279лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1596лв
1357лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
739лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
534лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
976лв
830лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
684лв
582лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1366лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
586лв
498лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
-15%
1596лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1181лв
1004лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
342лв
291лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
-15%
107лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
140лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
411лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
534лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3462лв
01.07-09.08
на човек

39 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
4103лв
01.07-09.08
на човек

39 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
228лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
278лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
609лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
740лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1914лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1511лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
1511лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1856лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1560лв
1326лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
-15%
1848лв
1571лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
-15%
1179лв
1002лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-15%
1385лв
1177лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2078лв
1766лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
-15%
2472лв
2101лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2157лв
1833лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1812лв
1540лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-15%
1892лв
1608лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1596лв
1357лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
1576лв
1340лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
798лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1294лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1064лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
683лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1103лв
1009лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-9%
931лв
851лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-9%
897лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
798лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
684лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
586лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
1103лв
938лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1617лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1330лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
931лв
791лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
1596лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1366лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1330лв
1130лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
-15%
1576лв
1340лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
683лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
798лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
586лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
684лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2885лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
3377лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
781лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
912лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1140лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
976лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
1952лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
2363лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2342лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
488лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
2835лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
570лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1862лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
2207лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
911лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
1075лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
684лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
586лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
575лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
114лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
98лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
690лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
456лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
773лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
278лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
609лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
554лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
532лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
647лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
228лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
647лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
532лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
1510лв
1284лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
1855лв
1577лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
532лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
647лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1294лв
1100лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
1079лв
917лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
-15%
1590лв
1352лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
1366лв
1161лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
554лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
456лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
462лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
380лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
773лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
609лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
456лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
554лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
532лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
647лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1058лв
899лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-15%
1305лв
1109лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
534лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
419лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

30 резервации наскоро
374лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
489лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
534лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
739лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1171лв
995лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
1467лв
1247лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
856лв
727лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
748лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
683лв
581лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
1035лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1108лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
763лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
381лв
286лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
-25%
496лв
372лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
475лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
327лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
949лв
712лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
381лв
286лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
-25%
654лв
490лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-25%
496лв
372лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-25%
272лв
204лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-25%
381лв
286лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-25%
354лв
266лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-25%
496лв
372лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
381лв
286лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-25%
496лв
372лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-25%
381лв
286лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-25%
496лв
372лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-25%
381лв
286лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
-25%
496лв
372лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
1539лв
17-24 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1999лв
17-24 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2013лв
1711лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
2342лв
1991лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1732лв
1472лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1603лв
1362лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
-15%
801лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
1387лв
1179лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
1931лв
1641лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
933лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1387лв
1179лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
-15%
1674лв
1423лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
-15%
1637лв
1392лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1695лв
1441лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1428лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
829лв
705лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1409лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
714лв
607лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
1212лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
1773лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1038лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
1243лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
228лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
1510лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

29 резервации наскоро
278лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1798лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
304лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
370лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1079лв
917лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
1325лв
1126лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1510лв
1284лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
1855лв
1577лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
1855лв
1577лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1510лв
1284лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
2126лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1732лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
1243лв
1056лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
746лв
634лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1079лв
917лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
1510лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
1855лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1079лв
917лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
1639лв
1393лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1510лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
1294лв
1100лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-15%
1325лв
1126лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1913лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2021лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

26 резервации наскоро
2366лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1673лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1377лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
2207лв
2112лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-4%
1862лв
1782лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-4%
2660лв
2261лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Само настаняване

27 резервации наскоро
-15%
3235лв
2750лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1720лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
2049лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1330лв
1130лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
1576лв
1340лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1463лв
2-13 Авг
на човек

11 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
1644лв
2-13 Авг
на човек

11 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2065лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
2460лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2207лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1862лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

28 резервации наскоро
2128лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
2522лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2128лв
2008лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-6%
2588лв
2442лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-6%
1046лв
956лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-9%
931лв
851лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-9%
1376лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Само настаняване

25 резервации наскоро
1639лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2090лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1720лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
2348лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1953лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
488лв
415лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
976лв
830лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
570лв
485лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alkion Hotel, Alkion Hotel halkidiki, Alkion Hotel kassandra, Alkion Hotel kasandra, Alkion Hotel kriopigi, Alkion Hotel greece, Alkion Hotel гърция, Alkion Hotel халкидики, Alkion Hotel касандра, Alkion Hotel криопиги, Alkion Hotel 2022, Alkion Hotel цени, Alkion Hotel мнения, Alkion Hotel цени 2022, Alkion Hotel лято 2022, Alkion Hotel ранни записвания, Alkion Hotel last minute, Alkion, Alkion halkidiki, Alkion kassandra, Alkion kasandra, Alkion kriopigi, Alkion greece, Alkion гърция, Alkion халкидики, Alkion касандра, Alkion криопиги, Alkion 2022, Alkion цени, Alkion мнения, Alkion цени 2022, Alkion лято 2022, Alkion ранни записвания, Alkion last minute, Алкион, Алкион гърция, Алкион халкидики, Алкион касандра, Алкион криопиги, Алкион цени, Алкион мнения, Алкион цени 2022, Алкион лято 2022, Алкион ранни записвания, хотел алкион, хотел алкион гърция, хотел алкион халкидики, хотел алкион касандра, хотел алкион криопиги, хотел алкион цени, хотел алкион мнения, хотел алкион цени 2022, хотел алкион лято 2022, хотел алкион ранни записвания

cache load