bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Alkion Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alkion Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Празници - Намаления и промоции

117лв
100лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
166лв
141лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
160лв
136лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Само настаняване

10 резервации наскоро
-15%
209лв
178лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
160лв
136лв
21-24 Сеп
на човек

22 септември 2022
Само настаняване

19 резервации наскоро
-15%
209лв
178лв
21-24 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
390лв
361лв
24-29 Май
на човек

24 май 2022
Само настаняване

14 резервации наскоро
-8%
554лв
431лв
24-29 Май
на човек

24 май 2022
Включена закуска

5 резервации наскоро
-22%
532лв
452лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
532лв
452лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%

На разположение на гостите на хотел Alkion е красив двор (15 декара) с прекрасна гледка към морето. Ако обичате спокойствието, релакса и тихите нощи, Криопиги е вашата идеална дестинация.

Местоположение на Alkion Hotel, Халкидики

Криопиги се намира на 80 км от летището в Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Alkion Hotel

Удобствата на хотел Alkion включват:

- Плувен басейн (с отделение за децата)
- Бар на басейна за леки напитки и закуски
- Зала за игри
- Детска площадка
- Паркинг

Хотелът е отворен от Май до Октомври.
Политика на настаняване:
• Настаняване в 12:00 ч
• Напускане в 12:00 ч

Стаи и настаняване в Alkion Hotel

Комплексът разполага с 50 студиа / двойни стаи и 9 апартамента (два от които с джакузи). Удобствата във всички помещения включват: сателитна телевизия, телефон, хладилник, климатик, сешоар, сейф, балкон с прекрасен изглед към морето или басейна.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

267лв
227лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Само настаняване

2 резервации наскоро
-15%
349лв
297лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
374лв
318лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
489лв
415лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
489лв
415лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
374лв
318лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Само настаняване

2 резервации наскоро
-15%
117лв
100лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
166лв
141лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
195лв
166лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-15%
277лв
236лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
532лв
452лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
427лв
363лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-15%
559лв
475лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
390лв
332лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
444лв
377лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
195лв
166лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
312лв
265лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
277лв
236лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
554лв
471лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
302лв
257лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
417лв
354лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
684лв
581лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Само настаняване

3 резервации наскоро
-15%
832лв
707лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
869лв
739лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
738лв
627лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
445лв
378лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
527лв
448лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
419лв
356лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
320лв
272лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-15%
546лв
505лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
-8%
166лв
141лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
234лв
199лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
776лв
603лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-22%
499лв
424лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
117лв
100лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
333лв
283лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
351лв
298лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
546лв
505лв
8-15 Май
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-8%
776лв
603лв
8-15 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-22%
117лв
100лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
-15%
462лв
393лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
-15%
248лв
211лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-15%
166лв
141лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
347лв
295лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
557лв
473лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
409лв
347лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
856лв
727лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
554лв
471лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
924лв
785лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
462лв
393лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-15%
456лв
388лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-15%
380лв
323лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

6 резервации наскоро
-15%
835лв
710лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
983лв
836лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
755лв
642лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
640лв
544лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

10 резервации наскоро
-15%
542лв
461лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
641лв
545лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
534лв
454лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-15%
698лв
593лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
481лв
408лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Само настаняване

6 резервации наскоро
-15%
628лв
534лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
214лв
182лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Само настаняване

1 резервации наскоро
-15%
279лв
237лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
487лв
414лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
222лв
189лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
156лв
133лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

16 резервации наскоро
-15%
355лв
302лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
-15%
739лв
628лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
608лв
517лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Само настаняване

3 резервации наскоро
-15%
1097лв
932лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
933лв
793лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
209лв
178лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
160лв
136лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
312лв
289лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-8%
444лв
345лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-22%
1366лв
1161лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
1654лв
1406лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
489лв
415лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
374лв
318лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
1366лв
1161лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-15%
1654лв
1406лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
557лв
473лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
442лв
375лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
1351лв
1149лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
912лв
775лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
1158лв
984лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
780лв
722лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-8%
1191лв
896лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-25%
390лв
361лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Само настаняване

14 резервации наскоро
-8%
554лв
431лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-22%
733лв
623лв
9-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
586лв
498лв
9-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
1467лв
1247лв
13-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1171лв
995лв
13-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
489лв
415лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
374лв
318лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-15%
698лв
593лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
534лв
454лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Само настаняване

3 резервации наскоро
-15%
1171лв
995лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
1467лв
1247лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
532лв
452лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

18 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
1351лв
1149лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1941лв
1650лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1596лв
1357лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-15%
788лв
670лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
665лв
565лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

11 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
6-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2733лв
2323лв
6-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
170лв
145лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
236лв
201лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
374лв
318лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

19 резервации наскоро
-15%
489лв
415лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1366лв
1161лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

17 резервации наскоро
-15%
1769лв
1504лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
815лв
693лв
20.06-04.07
на човек

14 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-15%
999лв
850лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
20.06-02.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1045лв
888лв
20.06-04.07
на човек

14 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
663лв
564лв
20.06-02.07
на човек

12 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
396лв
337лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Само настаняване

22 резервации наскоро
-15%
1171лв
995лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
883лв
751лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

8 резервации наскоро
-15%
1921лв
1633лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-15%
2365лв
2010лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
462лв
393лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
380лв
323лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

15 резервации наскоро
-15%
532лв
452лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
570лв
485лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
488лв
415лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Само настаняване

4 резервации наскоро
-15%
2660лв
2261лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
3235лв
2750лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

24 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2264лв
1925лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Само настаняване

20 резервации наскоро
-15%
976лв
830лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Само настаняване

21 резервации наскоро
-15%
1181лв
1004лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
509лв
433лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

6 резервации наскоро
-15%
624лв
531лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
487лв
414лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

1 резервации наскоро
-15%
602лв
511лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
579лв
492лв
12-19 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
464лв
395лв
12-19 Сеп
на човек

7 нощувки
Само настаняване

1 резервации наскоро
-15%
2537лв
2333лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

5 резервации наскоро
-8%
3071лв
2577лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-16%
2363лв
1980лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-16%
1952лв
1805лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

2 резервации наскоро
-8%
776лв
603лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-22%
546лв
505лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Само настаняване

6 резервации наскоро
-7%
1064лв
904лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

9 резервации наскоро
-15%
1351лв
1149лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1490лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1196лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Само настаняване

12 резервации наскоро
976лв
830лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Само настаняване

7 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1913лв
1626лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1510лв
1284лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

13 резервации наскоро
-15%
1510лв
1284лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Само настаняване

23 резервации наскоро
-15%
1798лв
1528лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alkion Hotel, Alkion Hotel halkidiki, Alkion Hotel kassandra, Alkion Hotel kasandra, Alkion Hotel kriopigi, Alkion Hotel greece, Alkion Hotel гърция, Alkion Hotel халкидики, Alkion Hotel касандра, Alkion Hotel криопиги, Alkion Hotel 2022, Alkion Hotel цени, Alkion Hotel мнения, Alkion Hotel цени 2022, Alkion Hotel лято 2022, Alkion Hotel ранни записвания, Alkion Hotel last minute, Alkion, Alkion halkidiki, Alkion kassandra, Alkion kasandra, Alkion kriopigi, Alkion greece, Alkion гърция, Alkion халкидики, Alkion касандра, Alkion криопиги, Alkion 2022, Alkion цени, Alkion мнения, Alkion цени 2022, Alkion лято 2022, Alkion ранни записвания, Alkion last minute, Алкион, Алкион гърция, Алкион халкидики, Алкион касандра, Алкион криопиги, Алкион цени, Алкион мнения, Алкион цени 2022, Алкион лято 2022, Алкион ранни записвания, хотел алкион, хотел алкион гърция, хотел алкион халкидики, хотел алкион касандра, хотел алкион криопиги, хотел алкион цени, хотел алкион мнения, хотел алкион цени 2022, хотел алкион лято 2022, хотел алкион ранни записвания

cache load