bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Alkion Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alkion Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Промоции в Alkion Hotel, Криопиги

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

183лв
147лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
137лв
110лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
355лв
302лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
125лв
100лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
321лв
257лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
511лв
408лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
183лв
147лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
621лв
497лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
355лв
284лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%

На разположение на гостите на хотел Alkion е красив двор (15 декара) с прекрасна гледка към морето. Ако обичате спокойствието, релакса и тихите нощи, Криопиги е вашата идеална дестинация.

Местоположение на Alkion Hotel, Халкидики

Криопиги се намира на 80 км от летището в Солун.

разстояние до центъра: 420m

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Alkion Hotel

Удобствата на хотел Alkion включват:

- Плувен басейн (с отделение за децата)
- Бар на басейна за леки напитки и закуски
- Зала за игри
- Детска площадка
- Паркинг

Хотелът е отворен от Май до Октомври.
Политика на настаняване:
• Настаняване в 12:00 ч
• Напускане в 12:00 ч

Стаи и настаняване в Alkion Hotel

Комплексът разполага с 50 студиа / двойни стаи и 9 апартамента (два от които с джакузи). Удобствата във всички помещения включват: сателитна телевизия, телефон, хладилник, климатик, сешоар, сейф, балкон с прекрасен изглед към морето или басейна.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

313лв
250лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
438лв
372лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
444лв
377лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
438лв
350лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
532лв
453лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
183лв
147лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
229лв
195лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
455лв
387лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
626лв
501лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
563лв
451лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
501лв
400лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
250лв
200лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
375лв
300лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
188лв
150лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
861лв
731лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
229лв
183лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
355лв
302лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
321лв
257лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
412лв
330лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
458лв
367лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
183лв
156лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
479лв
408лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
542лв
461лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
799лв
679лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
710лв
603лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1088лв
925лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
974лв
828лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
747лв
635лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
275лв
220лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
137лв
117лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
354лв
301лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
292лв
248лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
266лв
226лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
887лв
754лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
405лв
344лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
291лв
248лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
137лв
110лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
367лв
293лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
417лв
354лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
275лв
234лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
229лв
195лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
696лв
592лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3101лв
2481лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
894лв
715лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
388лв
330лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
717лв
609лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
229лв
183лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1210лв
1029лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
638лв
511лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
771лв
655лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1492лв
1268лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2171лв
1845лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1276лв
1084лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
313лв
266лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1761лв
1497лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2009лв
1607лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2009лв
1708лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1406лв
1195лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2012лв
1711лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
569лв
455лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
321лв
257лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
263лв
210лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
375лв
319лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1158лв
984лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
982лв
835лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1234лв
1049лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1006лв
855лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1761лв
1497лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
646лв
549лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1366лв
1161лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1004лв
854лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2481лв
2109лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1492лв
1268лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
810лв
689лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1799лв
1439лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
501лв
425лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1138лв
968лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
751лв
638лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1390лв
1181лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1509лв
1283лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1242лв
994лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1065лв
905лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
532лв
426лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1085лв
923лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3101лв
2636лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2171лв
1845лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
455лв
387лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1551лв
1318лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
4008лв
3406лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1509лв
1283лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2019лв
1716лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
444лв
377лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
621лв
497лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
876лв
745лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
383лв
306лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
638лв
511лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
766лв
645лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-16%
354лв
301лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
894лв
715лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
388лв
330лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2277лв
1935лв
8-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
188лв
160лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1821лв
1457лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2277лв
1821лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2277лв
1935лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1618лв
1375лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
911лв
729лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1644лв
1397лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
678лв
542лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2356лв
2002лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
887лв
754лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1761лв
1497лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1761лв
1497лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
558лв
474лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2682лв
2280лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2112лв
1796лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1366лв
1161лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2411лв
2049лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
569лв
455лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2411лв
2049лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
569лв
484лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3616лв
3074лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1085лв
923лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1878лв
1597лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1568лв
1333лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
532лв
426лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2692лв
2288лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
4968лв
4223лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2610лв
2218лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
355лв
302лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1509лв
1207лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
438лв
363лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-17%
442лв
354лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
321лв
273лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
229лв
183лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
137лв
110лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
183лв
147лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
137лв
110лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
229лв
183лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
638лв
530лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-17%
275лв
234лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2157лв
1726лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
321лв
257лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
275лв
220лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
183лв
156лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
458лв
390лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
359лв
287лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
592лв
503лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
375лв
319лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
501лв
425лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
683лв
546лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
7872лв
6297лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
438лв
372лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1011лв
809лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1594лв
1355лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
626лв
501лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1594лв
1355лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
876лв
745лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
876лв
745лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1053лв
895лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
375лв
319лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
704лв
563лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
527лв
448лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
911лв
774лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1138лв
968лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
464лв
371лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
626лв
532лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
803лв
683лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1138лв
968лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
911лв
774лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
428лв
364лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
783лв
665лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2743лв
2194лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2515лв
2138лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1006лв
855лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1509лв
1283лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1775лв
1420лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1242лв
1056лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1775лв
1508лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
7848лв
6671лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
629лв
535лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
444лв
377лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1065лв
905лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
710лв
568лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
532лв
426лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1509лв
1283лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1509лв
1207лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
444лв
377лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1775лв
1508лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2264лв
1924лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
444лв
355лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2012лв
1711лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
887лв
710лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1761лв
1497лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
503лв
402лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
710лв
603лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2012лв
1711лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1242лв
1056лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
887лв
754лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
998лв
848лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
380лв
304лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
772лв
617лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1594лв
1355лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
3871лв
3290лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
911лв
774лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2171лв
1845лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1551лв
1318лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2791лв
2373лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1861лв
1582лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1551лв
1318лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1025лв
871лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2171лв
1845лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1085лв
923лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
797лв
638лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
683лв
581лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1935лв
1645лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
569лв
484лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2171лв
1845лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1861лв
1489лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1861лв
1489лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3101лв
2481лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2171лв
1845лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1861лв
1582лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2481лв
1985лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1366лв
1161лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2171лв
1737лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1366лв
1161лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
455лв
364лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3361лв
2838лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-16%
797лв
638лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1291лв
1097лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
569лв
484лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2171лв
1845лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2171лв
1845лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1937лв
1646лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
938лв
797лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
444лв
377лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
269лв
215лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
621лв
497лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
755лв
641лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
444лв
355лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
464лв
395лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
442лв
354лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
250лв
200лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
188лв
150лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
190лв
152лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1138лв
968лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
321лв
257лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
894лв
715лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1408лв
1126лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1285лв
1092лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1285лв
1092лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2297лв
1838лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2356лв
2002лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1374лв
1168лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2009лв
1708лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1607лв
1366лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2813лв
2391лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
519лв
441лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2019лв
1716лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2356лв
2002лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1799лв
1439лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alkion Hotel, Alkion Hotel halkidiki, Alkion Hotel kassandra, Alkion Hotel kasandra, Alkion Hotel kriopigi, Alkion Hotel greece, Alkion Hotel гърция, Alkion Hotel халкидики, Alkion Hotel касандра, Alkion Hotel криопиги, Alkion Hotel 2023, Alkion Hotel цени, Alkion Hotel мнения, Alkion Hotel цени 2023, Alkion Hotel лято 2023, Alkion Hotel ранни записвания, Alkion Hotel last minute, Alkion, Alkion halkidiki, Alkion kassandra, Alkion kasandra, Alkion kriopigi, Alkion greece, Alkion гърция, Alkion халкидики, Alkion касандра, Alkion криопиги, Alkion 2023, Alkion цени, Alkion мнения, Alkion цени 2023, Alkion лято 2023, Alkion ранни записвания, Alkion last minute, Алкион, Алкион гърция, Алкион халкидики, Алкион касандра, Алкион криопиги, Алкион цени, Алкион мнения, Алкион цени 2023, Алкион лято 2023, Алкион ранни записвания, хотел алкион, хотел алкион гърция, хотел алкион халкидики, хотел алкион касандра, хотел алкион криопиги, хотел алкион цени, хотел алкион мнения, хотел алкион цени 2023, хотел алкион лято 2023, хотел алкион ранни записвания

cache load